Miljö och etik

Miljö och etik har alltid varit viktiga frågor för Industriprofil AB. Alla våra leverantörer som tex New Wave Group bevakar mycket noga hur leverantörerna behandlar sina anställda samt frågor som berör miljön.

Code of Conduct
Leverantörerna har ett ansvar att försäkra sig om att de egna verksamheterna och leverantörernas verksamheter respekterar olika länders rättsliga bestämmelser, såväl som internationella organisationers syn på grundläggande rättigheter. Koncernens sociala uppförandekod, Code of Conduct, tillämpas på alla fabriker som är involverade i tillverkningen av leverantörernas produkter. Eftersom leverantörerna är medveten om att de lagar och kulturella villkor som fabriker världen över arbetar under varierar, definierar denna Code of Conduct grundläggande krav som alla fabriker måste följa för att tillåtas bedriva handel med våra leverantörer.

Code of Conduct är en överenskommelse som koncernens leverantörer förbinder sig att efterleva. Den föreskriver bland annat att leverantören måste följa rättsliga bestämmelser och ger våra leverantörer full tillgång till fabriker och uppgifter för att kunna utvärdera hur leverantören följer reglerna.  Code of Conduct innehåller vidare bland annat förbud mot barnarbete och diskriminering, krav på grundläggande arbetsförhållanden, rätten att fritt organisera fackföreningar, bestämmelser om minimilön och övertidsbetalning, samt arbetstidsbegränsningar.  Tex vår leverantör New Wave Group är sedan 2008 medlemmar av Fair Labor Association (FLA, se www.fairlabor.org), en internationell organisation och framtidsförebild som arbetar för att förbättra den sociala situationen och arbetsförhållandena i produktionsländer. FLA:s uppförandekod, efter vilken New Wave Group har utformat sin Code of Conduct, föreskriver samma grundläggande krav för alla leverantörer och gör det på så vis lättare att förverkliga krav, inrätta utbildningar, utföra utvärderingar och granskningar, och lättare för leverantörerna att leva upp till kraven.

Direkthandel
En alla våra leverantörer New Wave Groups inköpsstrategi bygger på att köpa direkt från tillverkaren via koncernens inköpskontor. Kvalitetskontrollanter och Code of Conduct-personal från koncernen finns på plats i fabrikerna, vilket är en förutsättning för att man ska kunna skapa ett effektivt hanteringssystem för miljöarbete och Code of Conduct. Trots att ett av de grundläggande kraven på en leverantör är fullständig tillgång och insyn kan detta ibland vara svårt att åstadkomma eftersom produktionskedjan innehåller så många olika steg. Däremot ger det faktum att New Wave Group finns representerat lokalt koncernen god kontroll över alla produktionsaspekter, särskilt socialt ansvarstagande.

Code of Conduct-organisationen
Koncernens Code of Conduct-organisation styrs från huvudinköpskontoret i Shanghai och sysselsätter just nu åtta personer på heltid fördelat på de fyra inköpskontoren. Koncernen har också över 30 utbildade kvalitetskontrollanter i Asien som genomför ”visuella inspektioner” i fabrikerna, i vissa fall dagligen. På det hela taget genomför New Wave Group över 300 fullständiga inspektioner och över 1 500 visuella inspektioner varje år.

Kontinuerliga förbättringar
Koncernens leverantörsstrategi är att skapa långsiktiga relationer och bevara ett litet antal nyckelleverantörer och på så vis göra det möjligt för koncernen att bli erkänd som en stor och viktig kund som då kan dra nytta av de fördelar som kommer med ett sådant erkännande. Som en del i strategin strävar New Wave Group efter att samarbeta med leverantörerna för att förbättra och utveckla kraven i Code of Conduct.  För detta ändamål använder sig koncernen av anmälda och oanmälda  inspektioner, granskningar av COC-personal, oberoende granskningar av FLS och utbildningsseminarier anordnade av lokala organisationer. Detta ger New Wave Group möjlighet att identifiera potentiella fallgropar tidigt. Också då brister upptäcks gör koncernens strategi det möjligt att isolera problemet och ta fram en handlingsplan för att återfå leverantören till acceptabel standard inom en rimlig tidsram – vanligtvis 1-3 månader – hellre än att omedel-bart avsluta samarbetet med leverantören. Genom sådana åtgärder kan New Wave Group åstadkomma högsta möjliga tillmötesgående av koncernens strikta minimikrav, medan man samtidigt bidrar till betydande sociala framsteg i produktionsländerna.

REPA

Till sist något kort om hur vi, kontorspersonalen och lagerpersonalen, bidrar till miljöarbetet: I möjligaste mån sorterar vi papper som ska gå till återvinning. Vi är också anslutna till REPA-registret till vilket vi betalar en årlig avgift för att även emballage ska tas om hand och återvinnas. Läs mer om REPA här. Förutom det hjälps vi åt att hålla humöret på topp här i lokalerna; ett miljöarbete som gör att vi arbetar mer effektivt och helt enkelt har roligare på jobbet.

Vi vill att våra kunder ska kunna bära våra produkter med högt huvud. Det blir lättare när man vet att det inte bara är våra kläder som är snygga och fräscha, utan att även Industriprofil AB har så att säga rent mjöl i påsen.

 

Care & Share

VI BRYR OSS OM

Det vi gör idag påverkar vår morgondag och hela vår framtid. Därför är vi noga med att alltid ta ansvar för vår verksamhet. Både vad gäller miljötänkande och arbetsvillkor.

På så vis hoppas vi att våra kunder ska bli ännu nöjdare med oss och våra produkter.

ANSVAR I PRODUKTIONEN

Vi samarbetar med flera olika leverantörer och sysselsätter ett mycket stort antal människor.

Arbete är grundläggande för att bekämpa fattigdom, men samtidigt är lagar och regler inte så utvecklade i produktionsländerna som i västvärlden.

Därför måste vi se till att reglera detta. Våra leverantörer får därför skriva under ett avtal som ger dem som arbetar mer humana villkor.

UPPFÖRANDEKODEN

Medlemsskapet i Fair Labour Association innebär att man stödjer en Code of Conduct, en uppförandekod, som omfattar krav inom en stor mängd olika områden så som:

Förbud mot barnarbete • Förbud mot tvångsarbete • Förbud mot diskriminering • Skäliga löner och arbetstider
• God arbetsmiljö och säkerhet • Organisationsrätt och rätt till kollektiv förhandling
• Lagar och förordningar, t ex intyg att mutor ej förekommer • Miljöfrågor

ARBETE FÖR MILJÖN

Vi producerar med miljön i tanken och försöker ta ansvar från början till slut.

Detta innebär bland annat att vi ställer krav på:

Kemikalierestriktioner • Minskade utsläpp av jungfruligt råmaterial, icke-naturligt avfall samt
luftutsläpp • Minskad energiförbrukning och förbrukning av färskvatten • Minskad vatten-,
elektricitets- och pappersförbrukning • Tillvaratagande av miljöfarligt avfall

KONTROLLER

Vårt mål är att alla leverantörer skall inspekteras fyra gånger per år.

Inspektionerna sker de flesta gånger oanmälda för att man på detta sätt ska kunna komma åt dem som eventuellt bryter mot kontraktet.

 

Varukorg

Varukorgen är tom.